Seneste revision 2. marts 2015

 

 

 

Love for MANDSKORET ”SØNDERBORG”

Stiftet den 3. november 1921 af funktionærer på

Krigsinvalideskolen i Sønderborg

 

 

§ 1

Foreningens navn er Mandskoret ”Sønderborg”. Foreningen er hjemmehørende i Sønderborg Kommune med adresse hos formanden.

Foreningens formål er at indøve flerstemmig sang for mandskor, medvirke ved nationale og velgørende sammenkomster samt dyrke kammeratskabet ved at afholde fester og lignende for foreningens medlemmer med damer.

 

§ 2

Foreningen består af medlemmer, der optages af bestyrelsen

efter at være blevet prøvet og godkendt af dirigenten.

Ønske om udmeldelse skal meddeles kassereren skriftligt.

Æresmedlemmer udnævnes efter 40 års medlemskab eller ved bestyrelsesbeslutning.

Ved hvert kalenderårs begyndelse opnås 1 års anciennitet.

 

 § 3

Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes en gang årligt i årets første kvartal.

Generalforsamlingen afholdes med 8 dages skriftlig varsel til hvert medlem.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.

Alle afgørelser sker ved simpel stemmeflerhed, bestyrelsesvalg dog ved skriftlig afstemning.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når 1/3 af foreningens medlemmer er til stede. Er dette ikke tilfældet, afholdes en ny generalforsamling, der indvarsles med 6 dages varsel, og denne er da beslutningsdygtig uanset fremmødets antal.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne indgiver skriftlig begæring herom med opgivelse af dagsorden.

 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer: formand, næstformand, kasserer, sekretær og et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen konstituerer sig selv - dog vælges formand og kasserer på generalforsamlingen. Funktionstiden er 2 år.

I år, der har ulige årstal, afgår formand, to bestyrelsesmedlemmer, første suppleant til bestyrelsen, første revisor og revisorsuppleant samt første fanebærer.

I år, der har lige årstal, afgår kasserer, et bestyrelsesmedlem, anden suppleant til bestyrelsen, anden revisor og anden fanebærer.

Webmaster udpeges af bestyrelsen.

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling.

 

  1. Valg af dirigent.

  2. Formandens beretning.

  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.

  4. Fastsættelse af kontingent.

  5. Indkomne forslag. 

  6. Valg i.h.t. lovene. - Efter tur afgår: a) formand (ulige årstal). b) kasserer (lige årstal). c) to bestyrelsesmedlemmer og første suppleant (ulige årstal). d) et bestyrelsesmedlem og anden suppleant (lige årstal). e) første revisor og revisorsuppleant (ulige årstal). f) anden revisor (lige årstal). g) første fanebærer (ulige årstal) og anden fanebærer (lige årstal).

      7. Kordirigentens beretning.

      8. Udlevering af broderbreve, medaljer og mødekrus.

      9. Eventuelt.

 

 § 4

Sangundervisningen afholdes som regel en gang ugentlig. Dirigenten bestemmer  øvelsernes gang og tildeling af stemmer.Udebliver et medlem 3 på hinanden følgende gange fra sangøvelserne eller møder uregelmæssigt uden at meddele bestyrelsen nogen antagelig grund, skal bestyrelsen give ham påmindelse om at møde. Det bør være en æressag for hvert medlem at møde til sangøvelserne hver gang til fastsat tid samt i øvrigt ved en hver lejlighed at arbejde i foreningens interesse

 

 § 5

Foreningens midler, der består af kontingent, koncerthonorar, radioafspilninger, overskud fra fester og lignende, indsættes på en konto i et pengeinstitut. Kontoen skal være noteret på foreningens navn og forsynet med påtegning om, at intet beløb må hæves af andre end kassereren, hvis navn og underskrift i faksimile må tilstilles pengeinstituttet.

 

 § 6

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 af dens medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Formand og næstformand repræsenterer foreningen. I forening tegner formand og kasserer foreningen. Kassereren fører de fornødne regnskabsbøger.

 

 § 7

Revisorerne gennemgår det aflagte regnskab, idet de sammenholder dette med kassererens bøger, bankbøger, og kassebilag. De efterser den kontante beholdning og giver regnskabet og kassererens bøger påtegning om den skete revision.

 

 § 8

Foreningen kan ikke opløses, så længe 5 af dens medlemmer vil opretholde den – og dens ejendom skal i påkommende tilfælde tages i forvaring af et af disse medlemmer.

Opløses foreningen, skal dens værdier, noder, faner og inventar m.v. tilstilles et forvaltningsinstitut, indtil foreningen genopstår ved mindst 3 gamle medlemmer, eller en ny forening med samme navn oprettes.

 

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling og senere ændret ved flere generalforsamlinger.

Seneste ændring: mandag den 2. marts 2015.